Telefoon

06-498 365 94

Email

kidogoshiatsu@live.nl

Openingstijden

ma-vr: 09.00 - 15.00 (op afspraak)

BEHANDELOVEREENKOMST & PRIVACY VERKLARING  

VOOR TOEPASSING VAN SHIATSU THERAPIE

IN HET KADER VAN DE WET GENEESKUNDIGE BEHANDELINGSOVEREENKOMST (WGBO) 

BEHANDELOVEREENKOMST

Op 1 april 1995 is de wet WGBO in werking getreden. Deze wet versterkt de positie van de cliënt ten opzichte van artsen, verloskundigen, paramedici en andere hulpverleners. In de wet WGBO is onder meer geregeld: recht op informatie, toestemmingsvereiste voor de behandeling, de plicht om een cliëntendossier aan te leggen, recht op inzage in dit dossier, geheimhouding van cliëntengegevens. 

Alle therapeuten, aangesloten bij de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Soma Therapeuten ((NVST), zijn gehouden aan de richtlijnen van de Beroepscode.  Mocht u onverhoopt klachten hebben, kunt u zich voor het klachtrecht wenden tot de beroepsvereniging . (www.nvst.nl),  en voor het tuchtrecht van RBCZ, stichting TCZ Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg  (www.tcz.nu).

Wanneer de therapeut – binnen het kader van een andere therapie, waarin hij/zij geschoold is – het nodig of nuttig acht – van de regelgeving in het Reglement ‘Handelingen van de  NVST therapeut’ af te wijken, dient hij/zij dit te doen in overleg met de cliënt, in een andere setting, in een andere context en buiten deze behandelovereenkomst voor shiatsu therapie. 

 • Informatie inwinnen bij andere behandelaar(s) of huisarts, danwel terugkoppeling geschiedt slechts na schriftelijke toestemming van de cliënt.
 • Overdracht van het dossier naar een andere behandelaar (inclusief waarnemer) vindt uitsluitend plaats na schriftelijke toestemming van de client.
 • De cliënt gaat akkoord met de geldende tariefstelling zoals vermeld op de website van Kidogo Shiatsu. Te voldoen: contant of door overmaking achteraf.  
 • De cliënt is zelf verantwoordelijk voor indiening van de factuur bij de ziektekostenverzekeraar. 
 • Afzeggen van de afspraak dient minstens 24 uur van tevoren geschieden. Indien dit niet gebeurt, wordt de sessie in rekening gebracht.  
 • Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.
 • De algemene voorwaarden vormen een integraal onderdeel van de behandelovereenkomst en worden hier als herhaald en ingelast beschouwd.

UW PRIVACY 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand, medisch verleden en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen en medicatie. Verder bevat het dossier uw NAW gegevens, telefoonnummer, emailadres (voor verzending factuur en afspraakbevestiging / afspraakherinnering), geboortedatum, naam en adres huisarts en eventueel andere behandelaars, uw verzekering. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. 

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij: 

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens, 
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens 

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.  Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: 

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. 
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. 
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. 
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. (mijn DiAd) 
 • Toezending van de nieuwsbrief indien u daar toestemming voor heeft gegeven. 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard. U heeft altijd het recht uw dossier in te zien of een kopie daarvan te ontvangen. U kunt schriftelijk kenbaar maken als u wenst dat uw dossier wordt vernietigd.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA 

Op de zorgnota die u digitaal ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.  

 • Uw naam, adres en woonplaats  
 • uw geboortedatum 
 • de datum van de behandeling 
 • een korte omschrijving van de behandeling + behandelcode (shiatsu behandeling).  
 • de kosten van het consult 

Met hartelijke groet, 

Imelda Hutten, Elst, 3 december 2019  

Client geeft toestemming voor toezending van de nieuwsbrief van Kidogo.

Naam: ……………………………………..

Datum: ……………………………………………….. Plaats: …………………………………………..    

Handtekening therapeut                                                    Handtekening cliënt  

Kidogo shiatsu – regenboog 133 – 6661 PM – Elst – 06 49836594

Naam therapeut: Imelda Hutten